Főoldal Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek

I. Alapvető rendelkezések 
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) az adásvételi szerződés/licencszerződés szerződő felei közötti jogviszonyokat szabályozzák, egyrészt a H TEST Hungary Kft., adószám: 24395173-2-08, cégj.sz.: 08-09-025610, székhely:
H TEST Hungary Kft., Koroknay Gyula utca 9., 9027, Győr, Hungary, bejegyezve a(z) …. Cégjegyzékében mint eladó (a továbbiakban: „H TEST Hungary Kft.“), másrészt pedig a vevő (a továbbiakban: „Vevő“) között. További információk a H TEST Hungary Kft. társaságról a www.htest.hu honlapon a „Rólunk“ menüpont alatt találhatók.

A Vevő alatt fogyasztó, vállalkozó (természetes személy, jogi személy) vagy intézmény (közhasznú szervezet, állami szervezeti egység), a Fogyasztó alatt pedig minden olyan személy értendő, aki a saját vállalkozási tevékenysége keretén kívül vagy foglalkozása független gyakorlásának keretén kívül szerződést köt vagy azzal más módon jár el a H TEST Hungary Kft. társasággal.

A Vállalkozó olyan személy, aki önállóan, saját számlájára és saját felelősségére végez jövedelemszerző tevékenységet egyéni vállalkozóként vagy egyéb módon azzal a szándékkal, hogy e tevékenységet rendszeresen végezve haszonra tegyen szert. A fogyasztóvédelem szempontjából vállalkozónak számít minden olyan személy, aki saját kereskedelmi, termelési vagy egyéb tevékenységével összefüggően vagy foglalkozása független gyakorlása keretében köt szerződéseket, vagy a Vállalkozó nevében és számlájára jár el. A Vállalkozó a jelen ÁSZF értelmezése szerint olyan személy, aki a vállalkozási tevékenysége keretén belül az előző mondat szerint jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésben az azonosító számát is feltünteti, tudomásul veszi, hogy számára az ÁSZF vállalkozókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Vállalkozó alatt a jogi személyiséggel rendelkező oktatási magánintézmény is értendő. Az Intézmény az állam és annak szervei által létrehozott oktatás vagy kutatási létesítmény (állami közép- és főiskolák, tudományos akadémia stb.).

A Vevő a megrendelése leadásával megerősíti, hogy a szerződés létrejötte előtt megismerte a jelen ÁSZF-et, melyek elválaszthatatlan részét képezi a II. pontban részletezett szerződéskötést megelőző tájékoztatás, valamint a H TEST Hungary Kft. társaság III. pontban leírt garanciális és szervizelési feltételeit, és azok megrendelés pillanatában hatályos és érvényes szövegével kifejezetten egyetért.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a H TEST Hungary Kft. kereskedelmi kínálatában szereplő termékek megvásárlása eltérő szerződéses kikötés hiányában nem alapoz meg semmilyen jogot a H TEST Hungary Kft. társaság vagy annak szerződéses partnerei által bejegyeztetett márkák, kereskedelmi nevek, céges logók stb. használatára.

A Vevő a szerződés alapvető adatait tartalmazó ÁSZF másolatát a megrendelése feldolgozását követően a megadott e-mail címre küldött visszaigazolás mellékleteként kapja kézhez.

II. Szerződéskötés előtti tájékoztatás

A H TEST Hungary Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy
a. A telefonos kapcsolattartás költségei nem térnek el az alaptarifától (a Vevő szolgáltatója által meghatározott feltételek szerinti internetes vagy telefoncsatlakozás esetében a H TEST Hungary Kft. nem számít fel semmilyen további díjat, ez nem vonatkozik az esetleges szerződéses szállításra); 
b. A vételárat eltérő megállapodás hiányában a kiállított előlegszámla készpénzmentes kifizetésével kéri teljesíteni a megrendelt áru kiszállítása előtt;
c. A határozatlan időre szóló licencszerződések esetében eltérő rendelkezés hiányában a licencdíj a licencnyújtás egész idejére vonatozik; 
d. A termékek és szolgáltatások ára a H TEST Hungary Kft. társaság által üzemeltetett internetes áruházban áfával és áfa nélkül vannak feltüntetve, a „pénztár“ menüpont alatt az ár az áfát és a törvényből adódó egyéb díjakat is tartalmazza. A termékek és szolgáltatások szállítási költségei a megrendelés értéke szerint alakulnak, azok részletezése az internetes áruház honlapján található;
e. Abban az esetben, ha a Vevő fogyasztóként vásárol, a Fogyasztó (eltérő rendelkezés hiányában) tizennégy (14) napos határidőn belül elállhat a szerződéstől, amely kezdődik:
i. az adásvételi szerződés esetében az áruátvétel napján;
ii. többfajta árut vagy több rész szállítását magában foglaló szerződés esetében az utolsó szállítmány átvételének napján;
iii. rendszeres ismételt áruszállítást magában foglaló szerződés esetében az első szállítmány átvétele napján.
Az elállást a H TEST Hungary Kft. társaság telephelyének címére kell kézbesíteni:
H TEST Hungary Kft., Koroknay Gyula utca 9., 9027, Győr, Magyarország
f. a Fogyasztó nem állhat el: 
i. az olyan szolgáltatási szerződéstől, melyet a H TEST Hungary Kft. társaság a Fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával teljesített az elállási határidő letelte előtt; 
ii. az olyan termék szállításáról vagy szolgáltatásnyújtásról szóló szerződéstől, amelyek ára a H TEST Hungary Kft. társaság akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyekre az elállási határidő alatt kerülhet sor; 
iii. az olyan áruszállítási szerződéstől, amely alapján az áru a Fogyasztó igényei szerinti vagy a személyére szabott módosítására került sor; 
iv. a Fogyasztó kérelme alapján az általa meghatározott helyen elvégzett javításról vagy karbantartásról szóló szerződéstől, amely azonban nem vonatkozik a nem a Fogyasztó által kért javítások elvégzésére vagy pótalkatrészek szállítására; 
v. a szoftverlicenc szállításáról szóló szerződéstől, amennyiben már megismerte a telepítési kulcsot; 
vi. a digitális tartalom szállításáról szóló szerződéstől, ha az nem fizikai adathordozón került kiszállításra a Fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő letelte előtt. A H TEST Hungary Kft. társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a digitális tartalom online szállítása esetén a Fogyasztó az ilyen szerződéstől nem állhat el; 
g. a szerződéstől történő elállás esetén a visszaküldés költségei a Fogyasztó terhelik. Amennyiben a szerződéskötés távközlési szolgáltatás igénybevételével történt és az érintett áru jellegére való tekintettel a szokásos postai/csomagküldési szolgáltatások nem vehetők igénybe, a visszaküldés költségei szintén a Fogyasztót terhelik;
h. a Fogyasztó olyan szerződéstől való elállás esetén, amely tárgyát szolgáltatásnyújtás képezi és annak teljesítése már elkezdődött, köteles megfizetni az ár arányos részét, abban az esetben, ha a Fogyasztó panasszal él, azt a www.htest.cz oldalon található elérhetőségek bármelyikén érvényesítheti. 
A H TEST Hungary Kft. ezúton tájékoztatja a Vevőit, hogy a megvásárolt berendezések környezetkímélő megsemmisítését a RETELA rendszerben biztosítja, az újrahasznosítási díjat a termék ára tartalmazza. Az elektromos berendezések az alábbi pontokon adhatók le:


III. Garanciális és szervizelési feltételek
A H TEST Hungary Kft. társaság a mérőeszközök garanciális és garancia utáni szervizét saját, szükség esetén közvetített szolgáltatásokat is igénybe vevő tevékenysége által biztosítja.

A garancia nem terjed ki: 
a) a berendezés illetéktelen beavatkozásból eredő hibáira 
b) az Eladó által kifejezetten meg nem bízott személyek általi javításból vagy karbantartásból eredő hibákra 
c) az áru gyári rendeltetéstől eltérő célra történő felhasználásából, nem megfelelő tárolásából vagy szakszerűtlen kezeléséből eredő hibákra 
d) a magyarországi nemzeti elektromos hálózati áramszolgáltatásból eredő hibákra 
e) a nem engedélyezett szoftver használatából eredő hibákra 
f) a természeti katasztrófákból vagy vis maiorból eredő hibákra
g) a gyártó és a viszonteladó árudokumentációban feltüntetett utasításainak elmulasztásából eredő hibákra 
h) a szakszerűtlen telepítésből vagy más mechanikai sérülésekből eredő hibákra 
i) a berendezés rendkívül poros, magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben való használatából eredő hibákra

A kifogásolt árut: 
a) a számla mellékelt másolatával 
b) a hiba írásbeli ismertetésével
c) címmel, telefonszámmal és a kifogásolt áru leírásával
kell visszaküldeni.

A H TEST a.s. társaság a szervizközpontba való kézbesítéstől számított 30 napon belüli szervizt garantál. 
A H TEST Hungary Kft. szervizközpontja: 
H TEST Hungary Kft., Koroknay Gyula utca 9., 9027, Győr, Hungary, tel.: +36 96 999 262, E-mail: info@htest.hu

IV. Szerződés 
1. A szerződés létrejötte 
A szerződés a Vevő részéről akkor jön létre, ha elfogadja a H TEST Hungary Kft. által üzemeltetett internetes áruházban közzétett szerződésjavaslatot azzal, hogy az igényelt teljesítést (árut, szolgáltatást, elektronikus tartalmat) a kosárba helyezi. A megrendelés Vevő általi megerősítése előtt a Vevő megváltoztathatja az igényelt teljesítést, szállítást és fizetési módot, vagyis a megrendelésben feltüntetett adatokat. A Vevő egyúttal a megfelelő mező bejelölésével kérheti az oktatási intézmények számára nyújtott kedvezményt. Az ilyen kedvezményhez a H TEST Hungary Kft. társaság általi hozzájárulás szükséges. Az adásvételi szerződés a megrendelés Vevő általi leadása pillanatában jön létre, a szállítási és fizetési mód kiválasztása után, illetve a megrendelés H TEST Hungary Kft. társaság általi fogadásakor, amellyel kapcsolatban az esetleges adattovábbítási hibákért a H TEST Hungary Kft. társaság nem vállal felelősséget. A H TEST Hungary Kft. társaság a szerződés létrejöttét a Vevőnek a Vevő által megadott e-mail címre igazolja vissza. 
Jelen megerősítés mellékletét képezi az ÁSZF hatályos szövege és az előlegszámla. A létrejött szerződés (beleértve az egyeztetett árat) az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a felek megállapodása alapján vagy a törvényből kifolyólag módosítható. 
Az Eladó a megkötött szerződést a létrejöttétől számított legalább 5 évig, azonban legfeljebb a vonatkozó jogszabályok szerinti ideig archiválja, azok sikeres teljesítésének céljából, annak adatait pedig nem adja át harmadik személyeknek. A szerződéskötést eredményező műszaki lépések az adott folyamatot részletesen leíró jelen üzleti feltételekből adódnak. 
2. A vásárlás tárgyának szállítása 
Az adásvételi szerződéssel a H TEST Hungary Kft. társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőnek fizikai terméket ad át, az adásvétel tárgyát képező digitális tartalmat/licencet nyújt, és lehetővé teszi számára az ahhoz kötődő tulajdonjog/licencjog megszerzését, a Vevő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a fizikai terméket/digitális tartalmat átveszi, és a H TEST Hungary Kft. társaság számára kifizeti annak vételárát. 
A H TEST Hungary Kft. társaság fenntartja magának a fizikai terméktulajdonjogát, és ezért a Vevő kizárólag a vételár hiánytalan teljesítése esetén válik annak tulajdonosává. A fenti szabály licenc vagy szolgáltatás vásárlása esetén is hasonlóképpen alkalmazandó. 
A H TEST Hungary Kft. a Vevőnek átadja a fizikai termékhez kötődő tárgyat és iratokat, és lehetővé teszi a Vevő számára a tárgy/licenc szerződés szerinti tulajdonjogának megszerzését. 
A H TEST Hungary Kft. társaság teljesíti a Vevő részére időben történő átadást a Vevő általi értesítés időpontjában. 
A H TEST Hungary Kft. a fizikai terméket a Vevő (Fogyasztó) részére azonnal a szállítótól adja át. 
A H TEST Hungary Kft. a társaságnak az adásvétel tárgyát a megállapodott mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át. 
Ha a felek nem állapodtak meg a fizikai termékcsomagolásáról, a H TEST Hungary Kft. társaság azt a megszokott, vagy annak megőrzését és védelmét szolgáló csomagolásban szállítja ki. A H TEST Hungary Kft. hasonló módon biztosítja az adásvétel tárgyát a szállításhoz. 
A kárcsökkentés és a zökkenőmentes ellátás érdekében a H TEST Hungary Kft. társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az adásvétel tárgyát a Vevőnek csak a vételár hiánytalan teljesítését követően szállítja ki. A vételár Vevő általi teljesítését követően a H TEST Hungary Kft. társaság kiszállítja az árut a Vevő megrendelésben meghatározott igényeinek megfelelően. 
3. A kárveszély átszállása 
Az adásvétel tárgya hibásnak minősül, ha nem teljesíti az egyeztetett jellemzőket. Hibának minősül más fizikai termék teljesítése és az annak használatához szükséges iratok hibás tartalma is. 
A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogát akkor érvényesítheti, ha a hiba a kárveszély Vevőre történő átszállása pillanatában fennáll. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogát később is érvényesítheti, amennyiben az a H TEST Hungary Kft. társaság általi kötelezettségszegésből ered. 
A Vevő az adásvétel tárgyát a kárveszély átszállását követően haladéktalanul köteles ellenőrizni, és meggyőződni annak jellemzőiről és mennyiségéről. 
A kárveszély a Vevőre a fizikai termék átvétele pillanatában száll át. Ugyanilyen következménnyel jár, ha a Vevő a fizikai terméket nem veszi át annak ellenére, hogy annak átvételét a H TEST Hungary Kft. társaság lehetővé tette. 
Ha a szerződő fél elmulasztja az adásvétel tárgyát képező áru átvételét, a másik fél a mulasztó fél megfelelő figyelmeztetését és megfelelő átvételi határidő nyújtását követően jogosult azt eladni. Ez abban az esetben is érvényes, ha a fél a fizikai termék átadásának feltételét jelentő fizetéssel késedelembe esik. 
4. A H TEST Hungary Kft. felelősségvállalása
A H TEST Hungary Kft. társaság felelősséget vállal arra, hogy a fizikai termék a Vevő számára történő átadásakor hibamentes. A H TEST Hungary Kft. társaság elsősorban felelősséget vállal, hogy a fizikai termék a Vevő általi átvétele pillanatában:
a. rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyekről a felek megállapodtak, és eltérő rendelkezés hiányában olyan tulajdonsággal, melyet a H TEST Hungary Kft. vagy a gyártó leírt, vagy melyet a Vevő az áru jellegére és propagálására való tekintettel elvárt; 
b. a fizikai termék alkalmas a H TEST Hungary Kft. által feltüntetett vagy az ilyen típusú tárgy szokásos használatára; 
c. a fizikai termék megfelelő mennyiségben, mértékben vagy tömegben került kiszállításra; és 
d. megfelel a jogszabályoknak.

Amennyiben az átvételtől számított hat hónapon belül hiba merül fel, ez az átadás pillanatában meglévő hibának minősül. 
A Vevő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogának érvényesítésére, amennyiben az ilyen hiba eltérő rendelkezés hiányában a garanciális idő alatt merül fel. Ez nem vonatkozik: 
a. a hiba miatt kedvezményes áron értékesített árura; 
b. a fizikai termék rendeltetésszerű használatából eredő elhasználódásra; 
c. használt tárgy esetén a használat vagy elhasználódás Vevő általi átvétel idejében fennálló mértékére; vagy 
d. amennyiben az a fizikai termék jellegéből adódik.

A Vevő nem jogosult a hibás teljesítésből eredő igény érvényesítésére, amennyiben az átvétel előtt tudomása volt az áru hibájáról, vagy a hibát maga a Vevő okozta. 
Ha az áru hibás, és arra a H TEST Hungary Kft. kötelezettséget vállal, kedvezményes áron értékesíti, vagy használt áruról van szó, a Vevő az árucsere helyett megfelelő kedvezményre jogosult. 
5. Hibás teljesítés 
A Vevő hibás teljesítés esetén jogosult a hiba elhárításának igénylésére. A H TEST Hungary Kft. társaság a hibát saját megítélése alapján javítással vagy új szállítással háríthatja el. 
Ha az Eladó nem hárítja el az áru hibáját, vagy annak elhárítását visszautasítja, a Vevő a vételárból engedményt követelhet, vagy jogosult elállni a szerződéstől. A Vevő a végrehajtott javítást a H TEST Hungary Kft. társaság hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg.
6. Általános szerződésszegés 
A Vevő elhárítható hiba esetében is jogosult az áru kiszállítására vagy cseréjére, ha az árut a javítást követően a hiba ismételt felmerülése vagy több hiba felmerülése miatt nem tudja a rendeltetése szerint használni. Ilyen esetben a Vevő jogosult elállni a szerződéstől. 
Új áru szállítása esetén a Vevő visszatéríti a H TEST Hungary Kft. társaság részére és költségére az eredeti kiszállított árut (beleértve az összes kiszállított tartozékot). 
Amennyiben a Vevő az időben történő és megfelelő gondosság mellett megállapított hibáról haladéktalanul nem értesíti az Eladót, a bíróság a hibás teljesítésből eredő jogot megtagadhatja. Amennyiben rejtett hibáról van szó, ugyanazok a rendelkezések érvényesek, mintha a Vevő kellő gondossággal, legkésőbb a garanciális időszak végéig megállapíthatta volna.
A Vevő nem jogosult a garanciális teljesítésre, amennyiben a hibát külső körülmény okozta a kárveszély Vevőre történő átszállását követően.

V. Elállás a szerződéstől 
1. Elállás a szerződéstől a fogyasztó által 
A Fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül elállhat. A határidő: 
i. adásvételi szerződés esetében az áruátvétel napján; 
b. több fajta árut vagy több rész szállítását magában foglaló szerződés esetében az utolsó szállítmány átvételének napján;
c. rendszeres ismételt áruszállítást magában foglaló szerződés esetében az első szállítmány átvétele napján
kezdődik.

A Vevő a szerződéstől való elállásról a H TEST Hungary Kft. társaságot írásban, a telephelye címén köteles értesíteni. 
A Fogyasztó szerződéstől való elállása esetén a H TEST Hungary Kft. társaságnak haladéktalanul, azonban a szerződéstől való elállástól számított legkésőbb tizennégy napon belül saját költségén visszaszolgáltatja a H TEST Hungary Kft. társaságtól átvett árut. Az árut a Fogyasztó egészben, vagyis a kiszállított árut tartozékokkal, teljes körű dokumentációval, épen, tisztán, az eredeti csomagolással, az átvett áru állapotában és értékében köteles visszaszolgáltatni.
Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a H TEST Hungary Kft. társaság haladéktalanul, azonban legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül, visszatéríti a szerződés alapján az általa átvett módon átvett összes pénzeszközt. 
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a H TEST Hungary Kft. társaság nem köteles visszatéríteni az átvett pénzeszközöket a Fogyasztó általi áruvisszaszolgáltatás előtt. 
2. Elállás a többi esetben 
A Vevő nem állhat el a szerződéstől, és nem igényelhet új szállítást mindaddig, amíg a szállított fizikai terméket nem képes az eredeti állapotban kiszállítani. Ez nem érvényes,
a. ha a hibaellenőrzés miatt állapotváltozásra került sor; 
b. ha a Vevő az adásvétel tárgyát a hiba felismerése előtt használta; 
c. ha a Vevő az eljárásával vagy mulasztásával ellehetetleníti a dolog visszaküldését.

Amennyiben a Vevő a hibát nem jelenti be időben, nem jogosult elállni a szerződéstől.

VI. Biztonság és adatvédelem 
Az Eladó kijelenti, hogy minden személyes adatot bizalmasan kezel, azok kizárólag a szerződés Vevő általi teljesítéséhez és az eladó marketingtevékenységéhez kerülnek felhasználásra (beleértve az Eladó szerződéses partnereit), az adatokat nem teszi más módon közzé, továbbítja harmadik feleknek stb., kivéve a megrendelt áruhoz kapcsolódó kiszállítás vagy kifizetés eseteit (név, számlaszám és szállítási cím átadása) és a különleges marketingrendezvényeket. Az Eladó köteles úgy eljárni, hogy az adatokat átadó személy jogait – főként az emberi méltóságát érintő jogát – ne érje sérelem, továbbá az adatokat átadó személyt megvédi a magánéletébe való illetéktelen beavatkozással szemben. A Vevő által az Eladó részére a megrendelés teljesítése és az Eladó marketingtevékenységei céljából önkéntesen átadott személyes adatok az érvényes magyar jogszabályok kerülnek gyűjtésre, feldolgozásra és megőrzésre. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A Vevő hozzájárul a személyes adatai Eladó általi gyűjtéséhez és feldolgozásához a létrejött adásvételi szerződés teljesítése és az Eladó marketingtevékenységei céljából (elsősorban üzleti tájékoztatók küldése), mindezt a Vevő általi írásbeli visszavonás idejéig, melyet a H TEST Hungary Kft. következő címére köteles kézbesíteni: H TEST Hungary Kft.,
H TEST Hungary Kft., Koroknay Gyula utca 9., 9027, Győr, Magyarország vagy e-mailben az info@htest.hu címre.
A reklamációs eljáráshoz a vásárlók következő adatai szükségesek: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail. Ezek az adatok kizárólag a reklamáció rendezéséhez szükséges célra, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény törvény szerint kerülnek felhasználásra. 
A Vevő a személyes adataihoz hozzáférhet, azokat módosíthatja, magyarázatot kérhet, továbbá az adatokhoz kapcsolódó hibás állapot elhárítását és további jogokat igényelhet. 
A H TEST Hungary Kft. társaság megfelelő hozzájárulás esetén a szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében ún. „cookie“ fájlokat dolgozhat fel a „cookie“ fájlok és a hasonló eszközök céljáról szóló 95/46/EK adatvédelmi irányelv értelmében. A felhasználók visszautasíthatják a „cookie“ fájlok vagy más eszközök mentését a készülékükön, például az anonim böngészés funkció bekapcsolásával a webböngésző szoftverben.

VII. Árak 
Az árak szerződéses árak. Az online áruház mindig naprakész és érvényes árakat tartalmaz. 
A kivonatokon feltüntetett árak az áfát is tartalmazzák, az egyes termékek részleteiben az árak ÁFA nélkül is fel vannak tüntetve. Az áfát és egyéb díjakat (pl. szállítási díj) is tartalmazó végösszeg a megrendelés összefoglalásában található. A kedvezményes árak meghatározott ideig, a készlet erejéig érvényesek a kedvezményes áru darabszámának feltüntetése mellett. 
Az eredeti ár az áru/szolgáltatás/licenc olyan árát jelenti, amelyen az adott árut/szolgáltatást/licencet a H TEST Hungary Kft. társaság kínálta bármilyen bónusz, értékesítés-támogató marketingkampány és az általa üzemeltetett e-shopban kínált egyéb kedvezmények nélkül. 
A Vevő tudomásul veszi, hogy felmerülhetnek olyan esetek, amikor a H TEST Hungary Kft. és a Vevő között nem kerül sor szerződéskötésre, elsősorban abban az esetben, ha a Vevő a belső számítógépes rendszer hibája miatt hibás áron feltüntetett árut rendel. Erről a tényről a H TEST Hungary Kft. társaság tájékoztatja a Vevőt. 
A H TEST Hungary Kft. társaság fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződés érvénytelenítésére a személyes adatokkal, bankkártyával stb. történő visszaélés, illetve igazgatási vagy bírósági szerv beavatkozása esetén, és ennek tényéről tájékoztatja a Vevőt. 
A Vevő tudomásul veszi, hogy az említett esetekben nem kerülhet sor az adásvételi szerződés hatályos létrejöttére. 
A Vevő a rendelés időpontjában érvényes árú teljesítésre jogosult. 
Ez az ár a megrendelésben és a rendelést megerősítő üzenetben kerül feltüntetésre.

VIII. Fizetési feltételek 
A H TEST Hungary Kft. társaság eltérő rendelkezés hiányában előlegszámla alapján történő fizetést fogad el. 
Az áru a teljes vételár kifizetéséig és az átvételig a H TEST Hungary Kft. társaság tulajdonát képezi, a kárveszély kockázata a Vevőre az áru Vevő általi átvétele pillanatában száll át. 
A Vevő számlázási adatai a megrendelés elküldését követően visszamenőlegesen nem módosíthatók.

IX. Szállítási feltételek 
1. Szállítási módok
A H TEST Hungary Kft. társaság a szállítást külső szállító – a(z) Der Kurier / TNT társaságok – által biztosítja, ill. előzetes megállapodás alapján az áru a H TEST Hungary Kft. telephelyének címén személyesen is átvehető.
2. Egyéb feltételek 
A Vevő a szállító jelenlétében köteles a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizni a szállítmány állapotát (csomagok száma, csomagolószalag sértetlensége, doboz épsége stb.). A Vevő jogosult visszautasítani a szállítmány átvételét, amennyiben az nincs összhangban az adásvételi szerződéssel, pl. hiányos vagy sérült. Amennyiben a Vevő a szállítótól sérült küldeményt vesz át, az átvételi jegyzőkönyvben részletezni kell a sérülést. 
A hiányos vagy sérült szállítmányról haladéktalanul e-mailben tájékoztatni kell a H TEST Hungary Kft. társaságot az info@htest.hu címen, a szállító jelenlétében megfelelő jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt faxon, e-mailben vagy postai úton elküldeni a H TEST Hungary Kft. társaság számára.

X. Garanciális feltételek 
A garanciális feltételek tekintetében a vonatkozó magyarországi jogszabályok és a jelen ÁSZF az irányadók. Az adóügyi bizonylat (számla) garanciajegyként szolgál.

XI. Záró rendelkezések 
A szerződésből eredő jogviszonyok és esetleges viták kizárólag a magyar jogrendszer szerint, az illetékes magyar bíróságok által kerülnek rendezésre. 
Ha a H TEST Hungary Kft. társaság és a Fogyasztó között az adásvételi szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből eredő olyan fogyasztói vitára kerül sor, amely kölcsönös egyeztetés alapján nem rendezhető, a Fogyasztó a fogyasztói perek bíróságon kívüli rendezésére kijelölt alábbi testülethez a per bíróságon kívüli rendezésére vonatkozó kérelmet nyújthat be: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu).
A Fogyasztó az Európai Bizottság http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen működtetett online vitarendezési platformját is igénybe veheti. 
A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés más nyelvre történő fordítása esetén a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó. 
Jelen Általános Szerződési Feltételek beleértve azok mellékleteit 2017. augusztus 23-jétől érvényesek, felváltják az előző ÁSZF szövegét beleértve azok mellékleteit, és az eshop.htest.hu címen érhetők el.

Küldés emailben Oldal nyomtatása